تور پرنده نگری

منطقه حفاظت شده توران :

توران محل زندگی پرندگان بومی و مهاجر ایران نیز هست به طوری که گونه های شاخص زیادی در این منطقه یافت میشوند مهمترین این گونه ها زاغ بور تنها پرنده اندمیک ایران است از گونه های شاخص دیگر میتوان به باقر قره کندمی ، دودوک ، هوبره ، چکاوک پنجه کوتاه ، چکچک بیابانی ، زرد پره سر خاکستری ، کرکس مصری ، اشاره کرد. گونه های این منطقه شامل گونه های بیابانی و کوهستانی می باشند  .

بیشتر بدانید